Bokslut och årsredovisningar

När räkenskapsåret är slut ska det sammanfattas och presenteras. Vi hjälper till så att handlingarna tas fram i tid och på rätt sätt. För företag med revisor så är vi vana vid att samarbeta smidigt och effektivt med många olika byråer.

böcker

Vad är ett bokslut?

Alla företag måste upprätta ett årsbokslut när räkenskapsåret är slut. Årsbokslutet utgör en sammanställning av den löpande bokföringen under året med syfte att skapa en helhetsbild över hur det gått för företaget. Förutom att få överblick av resultatet är bokslutet också ett utmärkt underlag för att bygga ett ännu lönsammare och starkare företag framöver.

Som din egen ekonomiavdelning och rådgivare tar vi tillsammans med dig fram den viktigaste informationen från ditt bokslut för att hjälpa dig att nå dina mål. Vi kan exempelvis hjälpa dig att göra en översyn av lönsamheten och ta fram en handlingsplan för minskade kostnader och ökade intäkter. 

Du kan påverka företagets resultat

Vill du bli riktigt framgångsrik? Genom att ha löpande koll på siffrorna kan du styra verksamheten till lönsamhet. Genom ett ”provbokslut” i god tid före räkenskapsåret är slut kan vi ta fram en prognos för företagets vinst samt en analys av företagets skattesituation vilket ger ett mycket bra beslutsunderlag, till exempel om du går i tankar på att göra nya investeringar.

Enkel checklista för årsbokslut

Det blir alltid mindre stress om du har saker i ordning innan bokslutsprocessen. Genom att ha följande information klar och ha koll på olika datum så kan vi dessutom leverera bokslutet med mindre tidsåtgång. Win win!

Material som behövs för bokslutet


  • Beslut om debiterad preliminärskatt för beskattningsåret.

  • Slutlig skattsedel för senaste året.

  • Samtliga verifikationer och eventuell egen upprättad bokföring (SIE 4 fil eller kassabok) samt kontoutdrag från företagskontot och skattekontot.

  • Förteckning på kundfordringar och leverantörsskulder per den 31 december föregående år.

  • Underskrivna inventeringslistor per den 31 december föregående år.

Kompletterande material till deklarationen

  • Årsbesked från exempelvis banker och ekonomiska föreningar

  • Förtryckt deklarationsblankett.

  • Övriga deklarationsuppgifter exempelvis anskaffningsvärden för aktier, uppgifter om resor till och från arbete, m.m.

Viktiga datum

  • Januari - Lämna in dina uppgifter i början på januari om du vill att ditt bokslut ska färdigställas tidigt på året.
  • Sista februari - Redovisar du moms en gång om året och har haft handel inom EU ska momsredovisningen lämnas i slutet på februari. 
Driver du handelsbolag ska momsredovisningen alltid lämnas i februari året efter beskattningsåret i fråga för helårsredovisning.

Först bokslut sen årsredovisning

En årsredovisning är en offentlig handling där ett företags resultat och ställning framgår. Årsredovisningen kan användas av ägare och intressenter som till exempel investerare, kunder och leverantörer för att bedöma ett företags verksamhet och ekonomiska situation.

Alla aktiebolag, vissa handelsbolag samt ekonomiska föreningar ska enligt lag sammanställa sitt räkenskapsår i en årsredovisning. Årsredovisningens innehåll är bestämt i årsredovisningslagen, ÅRL (1995:1554) och ska vara offentlig.

Ekonomiavdelningen tar fram årsredovisningar för alla företagsformer, såväl aktiebolag, som enskild firma eller handelsbolag. Vi har nära samarbete med auktoriserade revisorer på landets största revisionsbyråer.

Bok med händer

Korta fakta om årsredovisning

En årsredovisning måste bestå av balansräkning, resultaträkning, noter och förvaltningsberättelse. I årsredovisningen för ett större företag ska det även ingå en kassaflödesanalys (2 kap. 1 § ÅRL).
Årsredovisningen ska vara inlämnad till bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets slut.

Design & Teknik av Creative Army